Allmänna villkor

INVESTERINGAR

De placeringar och annan information ges endast i allmänna ordalag och utgör inte personlig rådgivning till enskild medlem. Medlemmar är ansvariga för att formulera och tillämpa sina egna strategier utifrån sina egna personliga förhållanden. Indicatum rekommenderar att medlem skaffar oberoende finansiell rådgivning innan man investerar i något tillgångsslag.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

TJÄNST

Som medlem har man tillgång till aktieportföljernas aktuella sammansättning, samt erhålla mail med information om portföljuppdateringar. Denna information är endast för eget bruk och får ej på något sätt förmedlas till annan person. Avvikelse från detta kan medföra att kontot avslutas i förtid.

Indicatum gör allt för att säkerställa att de faktiska uppgifter på vår webbplats är korrekt men vi kan inte garantera detta.

PERSONLIG INFORMATION

Vi ogillar spam lika mycket som du, och vi kommer ALDRIG att lämna ut några personliga uppgifter till tredje part.

ÅNGERRÄTT

Indicatum ger medlem ångerrätt i enlighet med distansavtalslagen. Ångerrätten gäller i 14 dagar från och med att medlem registrerar ett medlemskap. Ångerrätten anses förverkad i och med att medlem loggar in på vår site.

Det finns alltid möjlighet att ta del av resultat innan köp genomförs.

UPPSÄGNING AV MEDLEMSKAP

Medlem kan när som helst avsluta sitt medlemskap genom att logga in på sitt konto och avbryta sitt medlemskap, eller välja ett annat medlemskap om så önskas.

Uppsägningen träder i kraft direkt och medför att medlem inte längre kommer åt skyddat innehåll.

FORCE MAJEURE

Indicatum har ingen ersättningsskyldighet eller annat ansvar om Indicatum kan visa att fel beror på omständighet utanför Indicatums kontroll och som Indicatum inte skäligen kunde förutse då avtalet träffades och vars följder Indicatum inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.